Slavenka Drakulic

Free-lance journalist and writer, Stockholm/Zagreb/Vienna
VF 1994, VF 2001, 2008