Karel Novotny

Doktorand in Philosophie, Karls-Unversität, Prag; Mitarbeiter am J. Patocka-Archiv im CTS Prag
JVF 2000